Privacyverklaring

Integriteit, vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijke drijfveren binnen MobilityLabel VOF. Daarom zetten we graag uiteen hoe we met de aan ons verstrekte data omgaan, en in het bijzonder daar waar het persoonsgegevens betreft.

We maken hierbij onderscheid tussen gegevens die wij verwerken in onze online-tools (zoals MobilityAnalyst, LocationAnalyst of Roudle) en gegevens die wij verwerken in het kader van onze algemene bedrijfsvoering.

Heeft u vragen over dit thema, neem dan contact met ons op.

Privacy en algemene bedrijfsvoering

MobilityLabel VOF, gevestigd aan Drift 3, 3512BP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mobilitylabel
Drift 3, 3512BP Utrecht, Nederland
De functionaris gegevensbescherming van MobilityLabel VOF is te bereiken via info@mobilitylabel.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

MobilityLabel VOF verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contacten doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres (zakelijk)
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • Gegevens werkgever zoals naam werkgever en afdelingsnaam
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MobilityLabel VOF verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contacten voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of andere bedrijfsuitingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten aan u te leveren

De gegevens worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard. Voor wat betreft nieuwsbrieven biedt elke nieuwsbrief u de mogelijkheid uit te schrijven. Dit kan ook via een mail naar info@mobilitylabel.com.
Delen van persoonsgegevens met derden
MobilityLabel VOF verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MobilityLabel blijft hierbij verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Moneybird voor onze administratie, Google voor webstatistieken en MailChimp voor nieuwsbrieven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MobilityLabel VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MobilityLabel VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mobilitylabel.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. MobilityLabel VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MobilityLabel VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, procedurele en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mobilitylabel.com.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2019.

Privacy en de MobilityLabel-tools

Een belangrijk uitgangspunt in de werking van onze online-tools, zoals MobilityAnalyst, LocationAnalyst of Roudle, is dat wij standaard géén persoonsgegevens verwerken.

De voor onze diensten benodigde routeberekeningen worden uitgevoerd op basis van een dusdanige adresinvoer dat herleidbaarheid op individueel niveau of huishoudenniveau niet mogelijk is (In Nederland bijvoorbeeld postcode zonder huisnummer). MobilityLabel vraagt haar opdrachtgevers daarbij expliciet om bij een mobiliteitsscan geen personeelsnummers, huisnummers of andere niet expliciet gevraagde gegevens te leveren die de herleidbaarheid tot natuurlijke personen kan vergroten.

In uitzonderlijke gevallen, zoals het maken van specifieke maatwerktools kunnen we afwijken van dit uitgangspunt. In dat geval zullen op projectbasis aanvullende of afwijkende privacy-regels en een eventuele verwerkersovereenkomst opgesteld worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MobilityLabel VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, procedurele en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mobilitylabel.com.