Hoeveel CO2, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?

Ontdek het met de gratis interactieve mobiliteitsscan van de regio Foodvalley

In de regio Foodvalley is het mobiliteitsconvenant actief. Hierbij worden, in samenwerking met de provincie Gelderland, interactieve mobiliteitsscans van MobilityLabel kosteloos aangeboden aan werkgevers in de regio. Neem voor meer informatie over dit aanbod en de eventuele voorwaarden hiervan contact op met de mobiliteitsmakelaar van de regio. (zie contactgegevens hiernaast)

mobiliteitsscan

Overweegt jouw organisatie om aan de slag te gaan met het mobiliteitsbeleid, of zijn jullie al concrete stappen aan het zetten? Dan is de interactieve mobiliteitsscan het ideale vertrekpunt. Je krijgt hiermee een op feiten gebaseerd inzicht in het veranderpotentieel van het woon-werkverkeer van jouw organisatie. Met waardevolle informatie voor het maken van nieuw mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot. Met de online tool kun je objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van bijvoorbeeld reiskosten, reistijd, CO2-uitstoot, benodigde faciliteiten en vitaliteit. Door te spelen met schuifjes en waarden maak je zélf scenario’s aan en zie je direct de cijfermatige effecten van de geselecteerde maatregelen op de eigen organisatie.

Direct naar:

Demo Mobiliteitsscan Regio Foodvalley Invoertemplate FAQ

Contactgegevens Regio Foodvalley

Aanbod gratis mobiliteitsscan geldig in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
Doelgroep: werkgevers met een vestiging in deze regio, met meer dan 100 medewerkers.

Mobiliteitsmakelaar: Pieter Keeris (06-15006728)
Info: pieter.keeris@vision-share.nl
Technische support: support@mobilitylabel.com
Project-site: regio Foodvalley
Demo: Mobiliteitsscan Regio Foodvalley

1

Bent u benaderd door de regio of heeft u akkoord om via hen een gratis mobiliteitsscan te doen,....

gratis mobiliteitsscan in uw regio

Uw regio en uw mobiliteitsmakelaar helpen u stappen te zetten in het slimmer en duurzamer maken van de mobiliteit van uw organisatie. Zo komen we dichter bij een schone, leefbare en bereikbare regio. We bieden oplossingen om samen met bedrijven, overheden en vervoerders gezond, veilig en schoon te reizen.

2

... vul dan nu het template in met de benodigde gegevens ....

In het template vult u enkele gegevens van uw organisatie in, zoals de naam. Hier kunt u ook enkele standaardwaarden aanpassen als dat nodig is. In het data-blad kunt u de postcodes van uw medewerkers invullen en op welke locatie werken. Indien bekend kunt u ook gegevens invullen over de huidige reismethode, het aantal werkdagen, de FTE-factor, enz. Wilt u in de mobiliteitsscan onderscheid kunnen maken tussen verschillende groepen (bijvoorbeeld binnendienst en buitendienst), vul dan ook de filterkolom in. Heel veel zaken zijn optioneel.

3

... en ontvang binnen enkele dagen de gratis interactieve mobiliteitsscan van úw organisatie!

De interactieve mobiliteitsscan wordt aangeboden via de analysetool MobilityAnalyst. Dit is een online-omgeving die werkgevers faciliteert met het inzichtelijk maken en optimaliseren van mobiliteit. Hiermee zien organisaties waar het woon-werkverkeer valt te verbeteren en welk beleid hier het beste bij past. Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen op de organisatie, de medewerkers, kosten en bijvoorbeeld CO2-uitstoot.

Wilt u antwoorden op vragen als:

 • Hoeveel CO2 besparen we als medewerkers die op minder dan 5 fietskilometers afstand wonen, op de fiets naar kantoor zouden komen? Of 10? Of 15 km?
 • En wat winnen we aan vitaliteit?
 • Voor welke automobilisten zou het OV een acceptabel alternatief zijn?
 • Voor hoeveel mensen wordt OV aantrekkelijk als we ook naar de trein-fiets-combinatie kijken?
 • Hoeveel reistijd en kosten besparen we als iedereen die meer dan 30 minuten enkele reis reist, voortaan 1 extra dag zou thuiswerken?
 • En hoeveel werkplekken en parkeerplekken hebben we dan nodig?
 • Kunnen we het aantal lease-auto's verminderen?

Het antwoord op deze vragen – en méér – krijgt u met de interactieve mobiliteitsanalyse die uw regio u aanbiedt: stel nieuwe maatregelen in en zie direct de impact op úw organisatie. Door de aantrekkelijk gevisualiseerde en begrijpelijke weergave is het dashboard ook bij uitstek geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld stakeholder-workshops over bijvoorbeeld duurzame mobiliteit of kostenreductie.

Veelgestelde vragen over MobilityAnalyst

Invoer

Om van start te kunnen gaan met uw mobiliteitsscan ontvangen we graag een ingevuld excelbestand met o.a. de postcodes van de woonadressen van uw medewerkers. Gelieve hiervoor géén eigen bestanden op te sturen, maar uitsluitend ons exceltemplate te gebruiken. Lees hierbij ook de toelichtingen in dit document. Hierin staat (o.a.) vermeld dat veel velden optioneel zijn. De werklocaties en (postcodes van de) woonadressen zijn verplichte invoer. Voor veel gegevens kan worden teuggevallen op defaultwaarden: Als de FTE-factoren bijvoorbeeld niet bekend zijn, wordt gerekend met een fulltime-werkverband.

U wordt verzocht geen niet-noodzakelijke persoonsgegevens in te sturen (zoals namen, huisnummers of personeelsnummers).

Als een werkgever een mobiliteitsscan bij MobilityLabel afneemt, zal MobilityLabel de door de werkgever aangeleverde gegevens niet delen met derden, tenzij daar een wettelijke verplichting toe ontstaat of hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend is. Zie hierover verder ons privacyverklaring.

Als een mobiliteitsscan van MobilityLabel aangeboden wordt door of via een intermediair, zoals een adviesbureau of regio, verloopt de terugkoppeling via of onder verantwoordelijkheid van die intermediair en zullen zij in de regel ook een afschrift ontvangen van de terugkoppelingsbestanden. Zij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om vanuit een regionaal perspectief te kijken naar verplaatsingsgedrag en -kansen van de hele regio of bijvoorbeeld alle bedrijven op een bedrijfsterrein. Voor vragen of afspraken hierover verwijzen wij naar uw contactpersoon bij de betreffende intermediair.

In het invoertemplate kan de werkgever de huidige reismethode invoeren. Sommige werkgevers hebben hier een totaaloverzicht van, andere werkgevers weten dit alleen van een  deel van de medewerkers (bijvoorbeeld de lease-rijders) en andere werkgevers hebben géén centraal overzicht van huidige reismethoden. Dit hoeft geen belemmering te zijn om een relevante mobiliteitsscan te doen. Om dan toch een (indicatieve) vergelijking te kunnen maken tussen de huidige en potentiële modaliteit (reismethode) maken we een inschatting van de (onbekende) huidige modaliteit.

De standaardaanpak van MobilityAnalyst is hierbij:

 • Fiets: We gaan er van uit dat iedereen onder een fietsafstand van 3 km met de fiets komt.
 • OV: We gaan ervan uit dat gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer als dit minder dan 15 minuten langer duurt dan een autorit.
 • Overige personen reizen met de auto.

Daarnaast zijn er twee andere methoden waarmee werkgevers de huidige situatie kunnen modelleren:

 • Werkgevers kunnen bij het aanleveren van gegevens ook modal split-percentages aangeven. Dan worden medewerkers op individueel niveau toegewezen aan de meest logische modaliteiten, waarbij het totaal sommeert tot de opgegeven percentages fiets, OV en auto.
 • Ook kunnen werkgevers andere waarden opgeven voor de bovengenoemde drempelwaarden (3 km en 15 minuten).

Berekeningen

Een werkgever heeft de keuze om eigen CO2-emissiewaarden door te geven. Deze zijn in te vullen op het algemene tabblad van het invoertemplate. Desgewenst kan op het detail-tabblad ook op medewerkerniveau (voertuigniveau) CO2-uitstootwaarden worden ingevuld. Als niets is ingevuld, rekent MobilityAnalyst met de gestandaardiseerde actuele waarden van co2emissiefactoren.nl . Dit is een uniforme lijst die experts hebben samengesteld in samenwerking met SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid.

De routeberekeningen van MobilityAnalyst zijn gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde filedruk, op actuele OV-dienstregelingen en het actuele wegennetwerk voor auto-, fiets- en looproutes. Alle tijden zijn totaaltijden van deur-tot-deur, met zo realistisch mogelijke inschattingen van looptijd, overstaptijd, stallingstijd, parkeertijd en filetijd. Alle reistijden en -afstanden zijn actueel op het moment van het produceren van het MobilityAnalyst-bestand. Houd hier rekening mee als er na enkele maanden nog met dit bestand wordt gewerkt.

MobilityAnalyst kan OV reizen doorrekenen zonder en met de fiets in het voortransport. Daarnaast kan in veel landen ook de OV-keten worden doorgerekend met de fiets in voor- en natransport. Bij selectie van fiets in het voor- en/of natransport wordt deze pas meegerekend op het moment dat voor dat onderdeel de fiets (inclusief stallen) daadwerkelijk sneller is dan lopen, anders wordt dat deel lopend doorgerekend. Een fietsroute in een OV-keten is maximaal ongeveer 4km.

Voor elke medewerker wordt zo exact mogelijk doorgerekend welke reismethoden er zijn en welke reisafstand en reistijd daar bij hoort. Deze berekeningen zijn gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde filedruk, op actuele OV-dienstregelingen en het actuele wegennetwerk voor auto-, fiets- en looproutes. Deze reistijden en afstanden zijn opgenomen in de door MobilityLabel opgeleverde MobilityAnalyst- en excel-bestanden en daar per medewerker te bekijken. In de MobilityAnalyst-tool zijn op medewerkerniveau ook voorbeeldreizen te vinden behorend bij de opgegeven reistijd en -afstand. Deze voorbeeldreizen zijn te vinden door in de kaartviewer op het tabblad 'Reismethode' op de betreffende woonlocatie te klikken. De voorbeeldreizen tonen uit welke onderdelen de OV-reizen zijn opgebouwd en zijn bedoeld voor gevallen waarbij er discussie ontstaat over de genoemde reistijden. Bij het gebruik van elke routeplanner is het nooit uitgesloten dat er ook kortere (of langere) routes te vinden zijn, bijvoorbeeld door iets eerder of later te vertrekken dan de opgegeven rekentijd, of door uit te gaan van een nét iets snellere overstaptijd. Deze voorbeeldreizen zijn niet ontwikkeld om als individueel reisadvies aan medewerkers te verstrekken.

Werken met MobilityAnalyst

U kunt verschillende mobiliteitsparameters van uw beleid instellen, simpelweg door met de knopjes te spelen of een waarde in te voeren:

 • Acceptabele fietsafstand (bijvoorbeeld: de fiets is een acceptabel alternatief bij een fietsafstand enkele reis van maximaal 10 km ). Dit is gerekend over daadwerkelijke fietsroutes.
 • Acceptabele additionele OV-tijd t.o.v. autoreistijd (invoer in minuten én percentage mogelijk)
 • Keuze tussen ‘lopen’ of ‘fietsen’ als voor en na transport bij openbaar vervoer.
 • Aantal additionele thuiswerkdagen (bijv. iedereen die meer dan 30 minuten reist, gaat voortaan 2 extra dagen thuiswerken onder de voorwaarde dat hij nog steeds minimaal 2 dagen per week op kantoor is). Met ‘additioneel’ wordt bedoeld: bovenop de gegevens verstrekt in de input template .
 • Verandering van uitstoot wagenpark (bijv. door zuiniger leaseauto’s of invoeren van 'Het Nieuwe Rijden')

Keuzes die met deze maatregelen worden gemaakt, worden direct verwerkt in alle tabbladen van het dashboard, inclusief kaarten en overzichten.

U kunt verschillende mobiliteitsparameters van uw beleid instellen, simpelweg door met de knopjes te spelen of een waarde in te voeren. Direct na het instellen van de maatregelen ziet u de resultaten van de verandering, uitgedrukt in termen van kosten, tijd, impact en uitstoot, onderverdeeld in uiteenlopende indicatoren, verdeeld over meer dan 40 indicatoren. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in een aantal tabbladen. Boven de tabbladen komen steeds de belangrijkste kentallen terug.

De diversiteit aan doorgerekende indicatoren is groot. De belangrijkste indicatoren zijn:

 • Verdeling naar modaliteit (auto, OV, fiets). OV is onderverdeeld naar type voor- en natransport. Fiets is onderverdeeld naar type fiets (regulier, e-bike en speed-pedelec).
 • Totale jaarlijkse variabele reiskosten
 • Jaarlijkse variabele reiskosten per FTE
 • Jaarlijks woon-werk-verkeer in afstand en reistijd
 • Gemiddeld aantal wekelijkse kantoordagen per medewerker
 • Aantal medewerkers én aantal benodigde parkeerplekken op een gemiddelde kantoordag
 • Jaarlijkse CO2-uitstoot
 • De score als mobiliteitslabel, gebaseerd op CO2-uitstoot per FTE per week
 • Het aantal mensen dat beïnvloed wordt door het gekozen beleid
 • Een histogram met individuele verbeteringen en verslechteringen in enkele-reis-tijd
 • Gemiddelde reistijd enkele reis en wekelijks, per FTE
 • Een histogram met individuele reisduren enkele reis
 • Aantal medewerkers met een enkele reis van meer dan 60 minuten
 • De jaarlijkse bewegingstijd door fietsen en het aantal verbrande Kcal en het effect van fietsgedrag op ziekteverzuim

MobilityAnalyst ondersteunt de actuele versies van de meeste gangbare browsers, zoals Chrome en Firefox. Internet Explorer wordt niet ondersteund. Mocht u andere browsers gebruiken, dan kunt u middels de demo zelf controleren of de tooling in uw bedrijfsconfiguratie probleemloos werkt, of dat overstappen naar een andere browser zoals Chrome verstandig kan zijn. Neem bij twijfel contact met ons op via support@mobilitylabel.com.

Als u in MobilityAnalyst (al dan niet gestapelde) maatregelen hebt ingesteld kunt u met de export-knoppen linksonder de resultaten hiervan opslaan. U heeft hierbij de keuze tussen het opslaan in een MobilityAnalyst-bestand (.ma ; opnieuw te openen in MobilityAnalyst) en een excel-bestand (.xlsx). In het excelbestand treft u alle routegegevens aan (afstanden en reistijden per modaliteit) én of de persoon geraakt is door het ingestelde beleid. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld de meest interessante doelgroep van een ebike-naar-werk-campagne of carpoolpilot concreet vaststellen.

Bij het converteren van de data naar het excelformaat wordt de benodigde data tijdelijk en via een versleutelde verbinding (https) naar onze server verstuurd.

Gebruikers kunnen 13 maanden lang onbeperkt scenario’s aanmaken en beleidsmogelijkheden verkennen met MobilityAnalyst. Daarna verloopt de licentie en is het bestand niet langer te openen in MobilityAnalyst. De einddatum van de licentie van uw MobilityAnalyst-bestand vindt u terug na het openen van dit bestand op mobilityanalyst.com (linksonder). Binnen de licentieperiode kunt u het MobilityAnalyst-bestand (met daarin de primaire reisgegevens van uw medewerkers) naar eigen inzicht delen met collega’s. Er geldt geen beperking op het aantal gebruikers (op basis van fair use). Houd in gedachten dat MobilityAnalyst expliciet ontwikkeld is als tool voor werkgevers en niet voor werknemers.

Copyright en ander intellectueel eigendom op de software van MobilityAnalyst ligt bij MobilityLabel B.V. te Utrecht, Nederland.

Naast de auto-, fiets- en OV-routes (al dan niet met de fiets in voor- en natransport) probeert onze software voor elke medewerker ook een relevant P&R+OV alternatief uit te rekenen, door een autoroute naar P&R te plannen (minder dan een kwartier autorijden vanaf het woonadres) om vervolgens met het OV naar de bestemming te reizen.

Een dergelijke route wordt alleen getoond als er én een relevante P&R-locatie gevonden is én de autorit naar die P&R minder dan 15 minuten is én de totale reistijd van de auto+OV+lopen-keten (inclusief parkeertijd) korter is dan de lopen+OV+lopen-keten.

In MobilityAnalyst wordt dus niet standaard gerekend met P&R-gebruik in de nabijheid van het werkadres (transferia). Vragen op dat gebied kunnen desgewenst in een maatwerktraject worden doorgerekend. Neem hiervoor contact op via support@mobilitylabel.com.

Op het tabblad 'routes' heeft MobilityAnalyst een aparte indicator die het rideshare- of carpoolpotentieel toont.

Een medewerker wordt hierbij meegeteld in de indicator ‘carpoolpotentieel’ als deze conform ingestelde maatregelen zelf met de auto reist en één of meerdere collega’s ook met de auto naar dezelfde werklocatie reist en hemelsbreed op minder dan 5% van de afstand woont. Medewerkers die (conform de ingestelde maatregelen) prima met de fiets of het OV kunnen reizen, worden dus níét meegeteld als carpoolpotentieel.

De indicator 'carpoolpotentieel' moet soms ververst worden als instellingen zijn veranderd. In die gevallen wordt een 'bereken'-knop getoond.

In sommige regio’s toont MobilityAnalyst verwacht gebruik op specifieke wegdelen, OV-routes of fietsroutes, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in bepaalde knelpunten in de regio. Hierbij zijn -veelal via de regio waarmee wordt samengewerkt- vooraf specifieke knelpunten gedefinieerd. In deze trajecttellingen worden verwachte passeringen vóór en na de ingestelde maatregelen getoond, zodat de effectiviteit van bijvoorbeeld spits- en hindermijdmaatregelen kan worden onderzocht. Een individuele werkgever ziet op deze manier hoeveel medewerkers naar verwachting van een dergelijk wegdeel of OV-knelpunt gebruik maakt (goed om op grootschalige werkzaamheden te kunnen anticiperen). Een regio krijgt meer inzicht in de samenstelling van het OV- of weggebruik door specifieke werkgevers en kan overwegen om gezamenlijke interventies aan te bieden bij grootschalige buitendienststellingen. Ook biedt het inzicht in doelstellingen op het gebied van spitmijden en hindermijden.

De te onderzoeken trajecten kunnen doorgaans alleen vanuit de betrokken regio’s veranderd worden. Neem hiertoe contact op met uw contactpersoon.

Onderstaand schema toont wanneer welke modaliteit aan een medewerker wordt toegekend. Dit is mede gebaseerd op de door de werkgever opgegeven modaliteit, of - als de werkgever geen modaliteitsgegevens kon aanleveren - op de door ons gemodelleerde modaliteit. Of er modellering is toegepast of niet, staat vermeld in de case-log die meegeleverd is met de mobiliteitsscan.

Toelichting

 1. De afweging of de fiets-mogelijkheid voor deze medewerker binnen het fiets-beleid hoort, is gebaseerd op de MobilityAnalyst-maatregel waarbij de maximale enkele reis-afstand ingesteld wordt.
 2. Bij de afweging of de OV-mogelijkheden voor deze medewerker binnen het OV-beleid horen, zijn vier MobilityAnalyst-maatregelen van toepassing:
   • Selecteer type OV-keten (lopen-OV-lopen, fiets-OV-lopen of fiets-OV-fiets). Bij selectie van fiets in het voor- of natransport wordt deze pas meegerekend op het moment dat voor dat onderdeel de fiets (inclusief stallen) daadwerkelijk sneller is dan lopen, anders wordt dat deel lopend doorgerekend. Een fietsroute in een OV-keten is maximaal 4km.
   • Selecteer de toegestane absolute of relatieve additionele reistijd OV tov auto
   • Kies of OV sowieso acceptabel is als de OV-tijd korter is of gelijk aan een instelbare ondergrens in minuten.
   • Selecteer desgewenst of auto-OV-lopen een toegestaan alternatief is in de gevallen waarbij de geselecteerde OV-keten niet tot een acceptabel alternatief voor de auto leidt. Deze optie wordt alleen getoond als er een geschikte P&R is op minder dan 15 minuten autorijden.

3. Een medewerker wordt meegeteld in de indicator ‘carpoolpotentieel’ als deze conform ingestelde maatregelen zelf met de auto reist en één of meerdere collega’s ook met de auto naar dezelfde werklocatie reist en hemelsbreed op minder dan 5% van de afstand woont.

Verhuizingen

MobilityAnalyst ondersteunt het werken met meerdere locaties, bijvoorbeeld als een bedrijf meerdere vestigingen heeft. Hierbij wordt elke medewerker aan één eigen standplaats gekoppeld.

Overweegt uw organisatie echter een verhuizing en wilt u (de effecten van) een verandering van vestigingen doorgerekend hebben, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Een locatievergelijk kan zowel gemaakt worden door twee mobiliteitsscans met elkaar te vergelijken op reismogelijkheden en -potentieel, maar ook door een speciale locatievergelijking uit te voeren of met een locatie-advies een zoekopdracht te starten naar de voor uw organisatie en uw medewerkers best bereikbare locatie.

Staat uw vraag er niet tussen?

Voor inhoudelijke vragen over MobilityAnalyst en de werking van het systeem, neem contact op met support@mobilitylabel.com. Voor vragen over het aanbod van uw regio of eventuele verdere ondersteuning, neem dan contact op met de contactpersoon van uw regio.